Privacyverklaring Indiville


Indiville en mijn privacy

Indiville is een marktonderzoeksbureau uit Leuven. We bevragen burgers en consumenten op verzoek van onze opdrachtgevers. Dat zijn zowel overheden als bedrijven.

Wij houden ons niet alleen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar we vinden het heel belangrijk dat u als respondent op ons kunt vertrouwen. Via de enquêtes verzamelen wij veel, ook intieme persoonsgegevens van u. Daarom willen we graag kort uitleggen wat we wel en niet doen.

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van uw expliciete toestemming. U weet dus zelf precies welke gegevens u aan ons geeft.
 • We geven géén persoonsgegevens aan onze opdrachtgevers, behalve in uitzonderlijke gevallen. Maar dan informeren we u daar duidelijk over. Omdat onze opdrachtgevers meestal alleenanonieme gegevens ontvangen, kunt u bij ons terecht als u uw privacyrechten wilt uitoefenen, zoals inzage en correctie.
 • Onze marktonderzoeken zijn geen verkapte vorm van marketing. Aan het einde van een onderzoek kunnen we u wel om aparte toestemming vragen voor deelname aan een respondentenpanel van het bedrijf Bpact.
 • We benaderen geen kinderen onder de 16 jaar.

Natuurlijk willen we u graag precies vertellen wat wij met persoonsgegevens doen. Dat kunt u nalezen via de onderstaande vragen en antwoorden. Daarin leest u ook informatie over hoe wij omgaan met uw privacy als u ons contactgegevens geeft als zakelijke klant. En leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan in de uitzonderlijke situatie dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een enquête met één of meerdere andere organisaties.

Wie is Indiville?

Indiville CVBA is een Belgisch Marktonderzoeksbureau gezeteld in de Vaartstraat 73, 3000 Leuven. Indiville is opgericht in 2014 en bevraagt burgers en consumenten op vraag van zijn klanten. Het klantenbestand van Indiville bestaat uit overheden en bedrijven die geïnteresseerd zijn in de mening van het algemene publiek of hun klanten. Het bevragen van de mening van de consumenten of burgers zorgt ervoor dat de klanten van Indiville hun producten en diensten beter kunnen afstemmen op de wensen en noden van hun doelgroep. Indiville is lid van de Belgische federatie van marktonderzoeksbureaus (Febelmar) en conformeert zich ook met gedragscode van de internationale vereniging van marktonderzoeksbureaus, Esomar. Indiville verwerkt persoonsgegevens van burgers en consumenten (in het vervolg aangeduid als ‘respondenten’). Daarnaast verwerkt Indiville ook de persoonsgegevens van zijn (eigen, zakelijke) klanten (in het vervolg aangeduid als ‘Indiville klanten’) en van haar werknemers (inclusief tijdelijke krachten en adviseurs).

Indiville treedt op als verwerker voor haar opdrachtgevers. De opdrachtgevers bepalen welke persoonsgegevens Indiville verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens en hoe worden ze door Indiville verzameld?

Een persoonsgegeven is alle informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, geboortedata, adressen, telefoonnummers, IP-adressen en e-mailadressen.

Wij verzamelen de persoonsgegevens die uals respondent zelf aan ons geeft, als u contactgegevens en antwoorden op enquêtevragen geeft per telefoon, per brief of via onze website. Daarnaast verzamelen we automatisch ook het IP-adres, gegevens over uw apparaat en besturingssysteem, uw laatst bezochte website en de datum en het tijdstip van uw bezoek. Dit kunnen ook bijzondere persoonsgegevens zijn, als de opdrachtgever daarom vraagt. Volgens de AVG is het wettelijk verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij de organisatie een beroep kan doen op een specifieke uitzondering. In veel gevallen zal dat uw ‘uitdrukkelijke’ toestemming zijn.

We verzamelen ook persoonsgegevens via cookies. We verzamelen geen gegevens over jou van derde partijen.

Jongeren onder de 16 worden niet direct door Indiville benaderd om deel te nemen aan onderzoek. Indien er sprake is van een onderzoek dat zich specifiek richt op jongeren of kinderen onder de 16, dan benaderen wij hen via de ouders of verzorgers.

Bent uw een zakelijke klant? Dan verzamelen we niet alleen uw naam en e-mailadres als contactpersoon, maar ook de naam, het adres en het registratienummer van de organisatie waarvoor u werkt, betalingsgegevens en eventuele correspondentie.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelen we ook de datum en het tijdstip van de bevestiging van uw inschrijving. Hiermee kunnen we aantonen dat u toestemming hebt gegeven.

Wat zijn cookies en hoe worden ze door Indiville gebruikt?

Een “cookie” is een pakketje informatie dat door een webserver naar uw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies kunnen gebruikt worden om gebruikers te identificeren en hiermee bepaalde procedures te vergemakkelijken. U kunt een cookie te allen tijde weigeren door de instellingen van jouw browser aan te passen. Indiville kan gebruik maken van functionele en analytische cookies.

 • Functionele cookies zorgen ervoor dat u een website of platform die gebruikt wordt in het kader van een onderzoek goed ervaart. Zo wordt u niet elke keer gevraagd om in te loggen, vindt u zoektermen terug en bezoekt u onze websites) niet elke keer in een andere taal.Deze cookies kunnen ook gebruikt worden om te vermijden dat respondenten enquêtes meer dan 1 keer invullen of ervoor zorgen dat u een enquête kan pauzeren om op een later tijdstip verder in te vullen.
 • Analytische cookies helpen ons om onze website zo te bouwen dat u hem aangenaam vindt. Ze vertellen ons welke pagina’s u hoe lang bezoekt, waar u op klikt en of u de recentste internetbrowser gebruikt om onze website(s) te bezoeken. We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google voor Analytics, om de privacy-impact te minimaliseren.

Voor respondenten: Wat doen we met uw gegevens als wij verwerker zijn?

Als onderzoeksbureau verwerken wij uw persoonsgegevens bij het analyseren en synthetiseren van alle meningen binnen een bepaalde studie. Wij werken in opdracht van onze opdrachtgevers met een specifieke doelstelling voor ogen.Vaak hebben zij uw gegevens aan ons doorgegeven en gevraagd u uit te nodigen om een enquête in te vullen. Onze opdrachtgevers kunnen zich voor dit gebruik van uw persoonsgegevens, om u uit te (laten) nodigen voor enquêtes, baseren op de grondslag van specifieke toestemming of noodzaak voor de naleving van hun gerechtvaardigd belang.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij de verwerking van uw antwoorden voor statistische doeleinden. Bijvoorbeeld om te bepalen of jongeren een andere mening hebben dan ouderen, of om te analyseren of er verschillen zijn tussen mensen die in de stad wonen en mensen die daarbuiten wonen. Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van het onderzoek. Wij zullen uw gegevens niet langer in identificeerbare vorm bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek voor elke opdrachtgever (maximaal 6 maanden). Wij rapporteren nooit over u als individu met identificeerbare gegevens tenzij u ons daarvoor expliciete toestemming heeft gegeven. Uw persoonsgegevens worden ook nooit gedeeld met derden, tenzij met uw expliciete goedkeuring (bv. als u toestemming geeft om deel te nemen aan een groepsgesprek). Na oplevering van het onderzoek verstrekken wij, naast het geaggregeerd onderzoeksrapport, de geanonimiseerde ruwe data aan onze klanten. Bij het anonimiseren van de data worden alle data verwijderd die kunnen leiden tot directe of indirecte identificatie van u als persoon. Wij houden daarbij ook rekening met de omvang van de onderzochte groep; als de groep te klein is, en daardoor herleidbaarheid zou kunnen ontstaan, verstrekken wij de ruwe data niet.

Wanneer we u, namens een opdrachtgever, uitnodigen voor onderzoek dan informeren wij u, indien dit niet tegenstrijdig is met de doelstelling van het onderzoek, over het doel van het onderzoek. Indien mogelijk informeren we u ook over de opdrachtgever van de enquête. Wanneer de doelstelling van het onderzoek het meten van de naambekendheid is, kan dit niet zonder de kwaliteit van de studie in het gedrang te brengen. In dat geval kan u op eenvoudig verzoek bij ons te weten komen, wie onze opdrachtgever is. Zo kunt u altijd bij hen nagaan of zij uw gegevens met ons mochten delen.

De medewerking aan de onderzoeken van onze opdrachtgevers is volkomen vrijwillig. U bepaalt of u wilt deelnemen.Degrondslag voor het verwerken van uw antwoorden, in de vorm van statistieken, of als u dat wilt, met uw persoonsgegevens, is dus in beide gevallen uw expliciete toestemming.

Voor respondenten: Wat doen we met uw gegevens als wij (gezamenlijke) verantwoordelijke zijn?

In uitzonderlijke gevallen zijn wij samen met andere organisaties gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van antwoorden op enquêtes. Als dat zo is, geven we dat heel duidelijk aan. Dan is het mogelijk dat we de persoonsgegevens wel delen met de andere gezamenlijke verantwoordelijken.

Voor(zakelijke) klanten: Wat doen we met uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze eigen marketingdoeleinden. Marketingactiviteiten die vallen onder dit doel bestaan uit commerciële en informatieve e-mail berichten zoals nieuwsbrieven, White papers, uitnodigingen voor events die wij organiseren en informatie over door ons aangeboden producten en diensten waar u mogelijk in geïnteresseerd bent. Bij het verzamelen van uw gegevens vragen wij uw toestemming voor het gebruik voor dit doel. Wij verzamelen de gegevens direct bij u, de betrokkene, en ontvangen deze niet van derden. Uw gegevens worden bewaard en gebruikt voor bovengenoemd doel totdat u aangeeft dat wij uw gegevens niet langer hiervoor mogen gebruiken. U kunt hiervoor de uitschrijfmogelijkheid gebruiken in de e-mails die wij sturen.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken als onderdeel van de uitvoering van een overeenkomst. Wanneer het bedrijf waar u werkzaam bent producten of diensten van ons afneemt waarbij u een deelnemende partij bent, is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om de producten of diensten te kunnen leveren.

Delen van uw gegevens met andere partijen

We doen beroep op externe dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Indiville in het kader van uw deelname aan onderzoeken, bevragingen of participatieprojecten van onszelf of in opdracht van derden, met inbegrip van het aanbieden van de website en de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.

We eisen door middel van een schriftelijke overeenkomst met dergelijke externe partijen dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Verwerking van uw gegevens in/buiten de EU

Als wij persoonsgegevens laten verwerken door (sub)verwerkers, dan kiezen wij zoveel mogelijk voor dienstverlening waarbij de gegevens binnen de EU blijven. Als we toch gebruik maken van de diensten van bijvoorbeeld een Amerikaans bedrijf, dan moeten zij minimaal actief lid zijn van het Privacy Shield.

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Uw antwoorden en persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoeksactiviteiten en dus niet om u iets te verkopen of toe te sturen. Na afloop van het onderzoek worden uw persoonsgegevens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zes maanden verwijderd.

Onze werknemers, ook tijdelijke arbeidskrachten, en adviseurs tekenen een aparte geheimhoudingsverklaring. Wij hebben een degelijk informatiebeveilingsbeleid, en controleren de naleving ervan.

Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via het internet als gegarandeerd 100% veilig worden beschouwd. Hoewel we er altijd naar streven uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan Indiville daarom de veiligheid van gegevens die u naar ons verzendt vanaf onze online producten of diensten niet garanderen. U doet dit op eigen risico. Zodra we uw gegevens ontvangen, stellen we alles in het werk om de veiligheid daarvan op onze systemen te garanderen.

Bewaartermijnen

Als verwerker bewaren wij de ruwe data van respondenten tot maximaal 6 maanden na het verstrekken van het onderzoeksrapport aan de klant, of zoveel korter als de opdrachtgever daartoe opdracht geeft.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van contactgegevens van zakelijke klanten bewaren wij de gegevens tot twee jaar nadat u een dienst bij ons hebt afgenomen. We sturen jaarlijks een herinnering dat u bij ons in het klantenbestand zit, zodat we de contactgegevens actueel houden.

We bewaren het contract tot 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst, in verband met eventuele civiele geschillen. Om fiscale redenen bewaren wij ons betaaladministratie gedurende 7 jaar nadat de laatst verschuldigde betaling is voldaan.

Uw privacyrechten

Als respondent kunt u een verzoek indienen over uw privacyrechten uit de AVG. Wij behandelen uw verzoeken binnen uiterlijk 1 maand.

U kunt verzoeken om:

 • Recht van inzage
 • Recht van correctie
 • Recht van verwijdering
 • Recht van beperkte verwerking van uw gegevens
 • Recht van dataportabiliteit
 • Recht van bezwaar
 • Recht om toestemming in te trekken

U kunt ons daartoe een verzoek sturen via privacy@indiville.be. Er kunnen redenen zijn waarom uw verzoek niet kan worden ingewilligd. Als dat het geval is, dan zullen wij dit goed aan u uitleggen.

Klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij met uw privacy omgaan? Dan kunt u ook een klacht indienen via de Gegevensbeschermingsautoriteit, bereikbaar via: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Aanpassingen aan de privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Als we de doeleinden van de verwerking ingrijpend willen wijzigen, en de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, zullen we u eerst opnieuw om toestemming vragen voor die nieuwe doeleinden. De oude versie van onze privacy verklaring is hier te vinden.

Identiteit en contact

Wanneer u vragen heeft over uw privacy kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@indiville.be. Onze DPO (Data Protection Officer) neemt dan contact met u op.