Ons onderwijs – van lerensbelang

Wat moet elke jongere op school leren om deel te nemen aan de maatschappij van morgen? Om zich persoonlijk te ontwikkelen? Om later een job te hebben? Om levenslang verder te kunnen leren? Deze vier vragen, die sneller gesteld zijn dan beantwoord, vormden de leidraad voor het grootschalige publieke debat dat Indiville in Vlaanderen organiseerde. Dat deden we samen met onze partner Levuur en Tree Company.

Indiville, Levuur en Tree Company presenteerden het eindrapport “OnsOnderwijs.be – Van Lerensbelang. Participatief debat over de eindtermen” aan de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Het rapport is het orgelpunt van een participatief debat dat plaatsvond in de eerste helft van 2016 en vormt de basis van het politieke debat in het Vlaams Parlement.

Hoe moet het onderwijs van de toekomst eruitzien? Wat leggen we op als maatstaf in de eindtermen? Om daar een antwoord op te geven, hadden we kunnen kiezen voor een rondvraag bij onderwijsdeskundigen van hoog tot laag. We hadden kunnen opteren voor een representatieve enquête bij 1.000 Vlamingen. Dat deden we niet. We kozen voor het complexere traject van het participatief publiek debat  om zoveel mogelijk stemmen in kaart te brengen: én die van de deskundigen, én die van de Vlaming, én die van de scholieren, én die van de middenveldorganisaties, én die van de werkgevers, én die van de politici…

Het debat vond ook in de media grote weerklank, onder meer in:

De Standaard

VTM

VRT

Femma

De Afspraak

Via een internetplatform (onsonderwijs.be), sociale media, scholierendebatten, provinciale nachten van het onderwijs en een onderwijsfestival verzamelden we een schat aan kwalitatieve informatie. Onze bedoeling was niet die bijzonder rijke en gevarieerde informatie te interpreteren of te selecteren, maar te bundelen tot een heldere weergave van dat publieke debat. We slaagden erin alle input in veertien inhoudelijke thema’s te groeperen en verder uit te diepen. Het zijn veertien thema’s die weergeven wat we verwachten van het onderwijs van morgen.

Als we die ordenen volgens de aandacht die ze kregen tijdens het publieke debat, komen we tot volgende ‘hitparade’:

1. Zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling

2. Sociale (intermenselijke) competenties

3. Zelfredzaamheid en praktische competenties

4. Kennis en gebruik van talen

5. Kritisch en probleemoplossend denken

6. Kennis van en omgaan met politieke en maatschappelijke vraagstukken

7. Kennis van en omgaan met levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken

8. Kennis van en omgaan met ICT en nieuwe media

9. Kennis van en omgaan met duurzaamheidsvraagstukken

10. Leercompetenties

11. Professionele competenties

12. Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties

13. Kennis van en omgaan met kunst en cultuur

14. Algemene basiskennis

Raadpleeg het volledige rapport.