Resultaten onderzoek coronacrisis

Hoe groot is de sociale en mentale impact?

Het coronavirus heeft een sterke impact op hoe we ons voelen. De emoties van de Belg tijdens de coronacrisis zijn zowel negatief als positief: we voelen een grote ongerustheid (69%), maar tegelijk komt (door het gemis) de liefde voor de naaste sterk naar boven (43%). Op de derde en vierde plaats komen angst (38%) en hoop (30%). Dit blijkt uit een representatief onderzoek door Indiville en Bpact. Verrassend is dat vooral 65-plussers zichzelf een kleine kans geven om het virus op te lopen.

Ongerust

Ongeveer 7 op 10 respondenten voelt zich ongerust. Men is bezorgd over de eigen gezondheid (54%) en om gehospitaliseerd te worden (52%).

60% van de grootouders videochat met kleinkinderen

Maar liefst 82% van de Belgen is bezorgd over de gezondheid van mensen in hun directe omgeving. Daarnaast geeft 85% van de personen met kleinkinderen en 77% van de personen met niet-inwonende kinderen aan deze te missen. Maar er is hulp in deze digitale tijden: 60% van de grootouders geeft intussen al via videochat contact met hun kleinkinderen.

Verrassend: 65-plussers achten de kans klein dat ze het virus zullen oplopen

Ongerustheid gaat hand in hand met angst. Zo’n 29% van de respondenten acht de kans ‘groot’ om het coronavirus (Covid-19) op te lopen. Van degenen die geen angst hebben, is de groep jongeren het grootst met 29%.

Verrassend is dat vooral 65-plussers zichzelf een kleine kans geven om het virus op te lopen (12% geeft zichzelf een grote kans, 34% een kleine kans).De 25 tot 54-jarigen geven zichzelf de grootste kans om besmet te raken.

Figuur 4 Hoe groot schat u de kans in dat u het coronavirus (Covid-19) oploopt? (N=1647)

Jongeren geven aan de maatregelen minder strak op te volgen

Uit de bevraging blijkt dat jongeren (18-24 j.) de maatregelen niet zo nauwgezet opvolgen als de rest van de bevolking. Zo geeft maar 42% aan dat ze de maatregelen strikt respecteren om niet met vrienden of niet-inwonende familieleden af te spreken (bij alle Belgen is dit 64%). Meer nog: slechts 36% van de jongeren zegt de maatregel ‘voldoende afstand houden van andere mensen’ nauwgezet te volgen (57% in de Belgische populatie).

Belgen hebben een goed sociaal netwerk, met (duidelijke) uitzondering van de oudere risicogroep

De meeste Belgen hebben een goed sociaal netwerk. Zo geeft 89% aan dat indien men op dit ogenblik ziek zou worden, familieleden of vrienden voor hen kunnen en willen zorgen. Maar het is verontrustend te zien dat dit percentage veel lager ligt bij mensen uit de risicogroep (ouderen). Daar geeft maar liefst 1 op 6 ouderen (15%) aan niemand te hebben indien ze ziek zouden vallen.

Er is hoop

5% van de bevolking geeft aan zich reeds in te zetten als vrijwilliger, en 27% zegt in de loop van deze coronacrisis vrijwilligerswerk te willen doen.

We overwinnen de crisis en zijn voor strenge(re) maatregelen

Voor de overgrote (94%) meerderheid van de Belgen zijn de getroffen maatregelen goed. Opmerkelijk is dat 41% van de bevolking zelfs aangeeft nog strengere maatregelen te willen.

Er zijn ook non-believers: ongeveer 6% van de bevolking vindt de maatregelen overdreven en met de rechtstreekse stelling ‘Ik vind dat de problematiek van en de risico’s rond het coronavirus sterk worden overdreven’ gaat zelfs meer dan 1 op 10 Belgen akkoord (8% eerder akkoord en 3% helemaal akkoord).

Over het onderzoek

De resultaten die besproken worden in dit persbericht en in de paper zijn gebaseerd op een online onderzoek bij 1.647 Belgen van 18 jaar of ouder met behulp van een gestructureerde vragenlijst van 5 minuten. De maximale steekproeffout bedraagt +-2,31%. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 19/03/2020 en 22/03/2020. Voor het online onderzoek werd het Bpact-panel ingeschakeld.

De resultaten werden gewogen naar de Belgische bevolking en zijn representatief voor de bevolking naar leeftijd, geslacht en regio. Naast het representatief panelonderzoek werd ook een oproep gelanceerd op sociale media waar ongeveer 3.000 personen aan deelnamen. Data die op deze manier werd verkregen, werd gebruikt om in te zoomen op kleinere doelgroepen uit de samenleving waar dit nodig was en om kwalitatieve data te hebben (verhalen en testimonials). In totaal werden 4.538 mensen bevraagd. De totaalcijfers zijn allemaal gebaseerd op een representatief staal van de bevolking.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport over de sociale en mentale impact van de coronacrisis