Meer impact voor lokale overheden door meer kennis

Steden en gemeenten die weten wat er écht leeft bij hun inwoners kunnen een beleid voeren dat een antwoord biedt op reële noden en verwachtingen. Daarmee creëren ze een groter draagvlak en hebben ze meer impact. Maar hoe weet je wat er leeft? Door te luisteren naar wie het hardst roept op café of op Facebook? Het is lang niet zeker dat wie roeptoetert, ook de stem heeft van de meerderheid. Indiville méét wat er leeft. Waardoor het lokaal bestuur wéét wat de opties zijn.

Lokale besturen hebben het voordeel dicht bij de burger te staan. Hun beleid is vaak meteen voelbaar in het dagelijkse leven – en dus extra onderhevig aan de ‘stem van de straat’, de vox populi. Of het nu gaat om het autoluw maken van het centrum, de herinrichting van een park, de bouw van een nieuw cultureel centrum, de afvalophaling, duurzaamheid, de straatverlichting… quasi elke beslissing heeft voor- en tegenstanders.

Dat maakt het er niet gemakkelijker op om een relevant beleid te voeren dat gedragen wordt door een meerderheid van de bevolking. Want waar is de stem van de meerderheid te horen? Op café? Op de sociale media? In de column van een huis-aan-huisblad? Aan particuliere meningen geen gebrek, maar hoe denkt ‘de bevolking’?

 Twee vliegen in één klap

Indiville geeft ‘de bevolking’ een stem. Met onze enquêtes en participatietrajecten vangen lokale overheden twee vliegen in één klap: ze krijgen de juiste kennis die hen helpt bij het uittekenen van hun beleid én ze creëren een draagvlak bij de bevolking die het waardeert dat hun mening gevraagd wordt. Bij heikele thema’s met felle voor- en tegenstanders heeft een onderzoek bovendien een ontmijnend effect.

Een bevraging schept verwachtingen. Indiville helpt de lokale overheden dan ook om met die inzichten aan de slag te gaan. Om die te vertalen naar succesvolle acties en daarover goed te communiceren.

Enkele recente cases:

Limburg.net

LIMBURG.NET: nieuw concept huisvuilophaling

Project: Proefproject van de intercommunale Limburg.net in de gemeente Lommel. Sinds 4 april haalt één vrachtwagen elke week tegelijkertijd huisvuil, groenafval, pmd, zachte kunststoffen als textiel op. Elke fractie zit in een zak met een specifieke kleur. Als het Optimo-project slaagt zal er een sorteerinstallatie gebouwd worden die de zakken elektronisch sorteert. Maar zover zijn we nog niet. De sortering gebeurt op dit ogenblik daarom nog met de hand. Doel van dit project: het aantal ritten en het aantal vrachtwagens beperken én een optimale recyclage. Vandaar de naam Optimo (optimale mobiliteit). Daarnaast verwijst de naam ook naar het optimaal sorteren en inzamelen van afvalstoffen en de ‘optische scheiding’ van de schillende fracties.

Indiville: Voor het proefproject van start ging, deden we een nulmeting bij de bevolking. Op dit moment wordt een tweede enquête uitgevoerd om de ervaring van de burgers met het nieuwe systeem objectief in kaart te brengen. Opmerkelijk: de inwoners van Lommel doen graag en massaal mee aan de bevraging. Het gaat immers over hùn vuilniszak. Hoe dichter een onderwerp bij de mensen staat, hoe hoger de respons.

“Dankzij de goede samenwerking tussen Indiville en Limburg.net kregen we op zeer korte termijn een goed zicht op de mening van de burgers in het kader van Optimo. Deze bevraging bij een correcte steekproef gaf onderbouwde bevestiging van ons gevoel dat de inwoners van Lommel positief staan t.o.v. dit project.”

Kris Somers
Directeur Financiën en Communicatie

Neerpelt

NEERPELT: wat met het Marktplein?

Project: Het gemeentebestuur beslist om zoveel mogelijk buurtbewoners, handelaars, ondernemers en bezoekers te betrekken bij de herinrichting van het Marktplein, het hart van Neerpelt. Ook voor andere openbare projecten rekent de gemeente op de inspraak en participatie van de bewoners.

Indiville: Naast het participatietraject zetten we een enquête op om de noden en behoeften in kaart te brengen. Die bevraging, het participatietraject en de bijkomende ideeën die we onder meer verzamelden bij de presentatie van het onderzoek, zijn de input voor de ontwerper van het nieuwe plein.

asse klimaat

ASSE: samen voor een leefbare gemeente

Project: Het gemeentebestuur wil een klimaatgemeente worden en zijn klimaatactieplan in acties omzetten. Doelstelling is om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten en bij de uitvoering ervan minstens 20% van de inwoners te betrekken. De focus ligt op mobiliteit en de isolatie van woningen.

Indiville: Onze partner Levuur nam het roer in handen en zette met Indiville een onderzoek op bij de inwoners van Asse om te weten te komen wat ze effectief doen rond mobiliteit en isolatie volgens het 7E model. De enquête werd via de post (post-to-web) op een representatieve steekproef van 2000 inwoners. Via het onderzoek rekruteerden we mensen voor het vervolgtraject.

“We zien graag dat burgers zoveel mogelijk initiatieven nemen die passen in ons klimaatactieplan. De bevraging leverde ons waardevolle informatie op en zorgde ervoor dat de burgers betrokken werden bij onze plannen en meewerken aan de realisatie ervan.”

Yoeri Vastersavendts
Schepen van (onder meer) Milieu en Duurzame Ontwikkeling

 

asse 

ASSE: een nieuwe site voor vrije tijd

Project: Er is nood aan een nieuwbouwproject die tegemoet komt aan alle vrijetijdsbehoeften: een hedendaagse, ecologisch verantwoorde vrijetijdssite. Bruisend van energie en multifunctionele ontmoetingsplek.

Indiville: Onze partner Levuur begeleidde dit project en zette een verkennend onderzoek op bij de inwoners van Asse om te polsen naar de noden en wensen van zo’n site. Indiville stelde de enquête op en verspreidde die bus-aan-bus, via sociale media en e-maillijsten van de gemeente. Het onderzoek werd ook gebruikt om mensen te rekruteren voor het participatietraject.

“Met de enquête kregen we een goed zicht op de noden en behoeften. We creëerden er tezelfdertijd ook een draagvlak mee voor een groot project in het centrum van de gemeente.”

Yoeri Vastersavendts
Schepen 

 beringen

BERINGEN: imago

Project: Hoe kijken Beringenaars naar hun stad? Hoe kan de stad beter communiceren met haar inwoners?

Indiville: Imago-onderzoek dat moet leiden naar een nieuw communicatieplan. Het onderzoek loopt op dit moment.