Impact participatieve wijkmonitor gemeente Asse

Ter voorbereiding van haar strategisch meerjarenplan organiseerde de gemeente Asse een grootschalige bevraging op wijkniveau. Er werd gepeild naar de tevredenheid over wijk en gemeente en in kaart gebracht wat bewoners goed en minder goed vinden. Vervolgens kon de burger via een onlineplatform actief meezoeken naar oplossingen en ideeën rond bepaalde thema’s, in dialoog met het gemeentebestuur. De thema’s kwamen voort uit de bevraging, maar er kwamen ook thema’s aan bod waarmee de burger zelf actief aan de slag kan.

Rina Vertommen, diensthoofd Communicatie van de gemeente Asse, vertelt wat de impact geweest is van het onderzoek: “De stuurgroep besprak de resultaten van de bevraging en haalde er 5 speerpunten uit die worden meegenomen in het gemeentebeleid voor de komende zes jaar. Verkeersveiligheid en netheid zijn er 2 van. De speerpunten worden binnenkort voor het eerst aan de bevolking gecommuniceerd en het is onze bedoeling om ernaar te verwijzen telkens wanneer er op een van de punten actie ondernomen wordt.”

 

Betrek ook uw burgers bij uw stad of gemeente.