Toptakenonderzoek vereenvoudiging website werk.belgië.be

Opdracht

Doel van het onderzoek was het formuleren van vereenvoudigingsvoorstellen inzake de website werk.belgië.be en de achterliggende processen. Daarbij werd via een kwantitatief onderzoek bij burgers enerzijds en professionele doelgroepen anderzijds ingegaan op de volgende onderdelen:

  • In kaart brengen van de informatiebehoefte inzake thema werk
  • Kennis en gebruik van digitale kanalen van FOD WASO
  • Gebruik en evaluatie van werk.belgië.be
  • Profilering van de (niet-)gebruikers

Via een opvolgend kwalitatief onderzoek werd via 2 creatieve sessies met burgers en professionele gebruikers gezocht naar werkbare vereenvoudigingsvoorstellen. Hierbij werden verschillende voorstellen gelanceerd die door de opdrachtgever verder worden bekeken i.f.v. implementatie.

Aanpak

Indiville stond in voor het onderzoek, inclusief voorbereidingsfase met ontwikkeling vragenlijst, veldwerk, data-analyse en rapportering van de resultaten en dit zowel van het kwantitatief onderzoek als van de opvolgende kwalitatieve creatieve sessies.

In de voorbereidingsfase werd via 2 interne workshops (NL + FR) binnen FOD WASO een verkennend onderzoek gedaan voor het eigenlijke onderzoek. Indiville voerde de 2 startworkshops uit met medewerkers van de FOD om zo te komen tot:

  • een doelgroepen- / gebruikersmatrix
  • een matrix tussen onderdelen en doelgroepen / types gebruikers
  • een eerste inventaris van de vanuit de diensten gevoelde noden en wensen
  • een afbakening van het onderzoekdoel

Op basis van deze input werd vervolgens een vragenlijst ontwikkeld en ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever.
Na het verwerken van het kwantitatieve onderzoek (zie verder) werd een derde fase van het onderzoek opgestart waarbij we via creatieve workshops (NL+FR) met burgers en bedrijven aan de slag zijn gegaan met het materiaal om te komen tot concrete oplossingen en verbetervoorstellen voor FOD WASO.

Het veldwerk voor het kwantitatief onderzoek werd uitgevoerd door middel van een online enquête bij de Belgische bevolking 18+ op basis van paneldata enerzijds en dit anderzijds aangevuld met online bevraging van professionele gebruikers (binnen de overheid zowel als binnen het bedrijfsleven) van de website. Het veldwerk voor het kwalitatief onderzoek werd uitgevoerd d.m.v. een rekrutering op de deelnemers aan het kwantitatieve onderzoek waarbij volgens specifieke profielen respondenten werden uitgenodigd voor deelname aan de creatieve sessies. Indiville stond in voor de volledige opzet van al het veldwerk.

Dit onderzoek was interessant omdat het goede combinaties maakte tussen creatieve sessies en workshops (zowel interen als extern), grootschalige representatieve panelonderzoeken met onderzoek o.b.v. databanken van de organisatie.