Samenlevingsvormen in Vlaanderen (VRT – 2016)

Opdracht

Er beweegt wat in Vlaanderen en zijn bevolking. Het aantal gezinnen (ook eenoudergezinnen) neemt toe, de vergrijzing ook, maar er is ook een sterke opkomst van nieuwe samenlevingsvormen. Het traditionele gezin is niet meer alleen de hoeksteen van de samenleving. Maar over het hoe en wat is er eigenlijk nog niet veel geweten. Nieuwe samenlevingsvormen krijgen meer aandacht in de pers, al is het maar omwille van enkele nieuwe overheidsbeslissingen, die weinig rekening houden met de gezinssamenstelling van de Vlaming. Hoe wordt dit nu allemaal beleefd door de nieuwe samenlevingsvormen zelf? Hoe bekijken zij hun (en de andere) situaties, en dit op een breed scala van onderwerpen? Hierop wil de VRT Nieuwsdienst een antwoord zoeken door een onderzoek te organiseren over de verschillende samenlevingsvormen die er in Vlaanderen bestaan, onder begeleiding van de VRT Studiedienst. Het onderzoek dient de Nieuwsdienst te voeden met inzichten en feiten die men kan gebruiken binnen het nieuwsaanbod.

Met een dubbel doel voor ogen werd daarom een onderzoek opgestart bij de Vlaamse bevolking: enerzijds diepgaand inzicht verwerven in enkele samenlevingsvormen (en dit in zijn ruimste betekenis) op zich en daarnaast inzicht krijgen in hoe zij met enkele thema’s omgaan en situering hiervan binnen Vlaanderen. De steekproef bestond uit een representatief staal van de Vlaamse bevolking met een proportionele spreiding over alleenstaanden, nieuwe Vlamingen, gezinnen met en zonder kinderen (getrouwd of wettelijk/feitelijk samenwonend), LAT-koppels, nieuw samengestelde gezinnen en empty nesters. De vragenlijst peilde naar het sociodemografisch profiel van de respondent (en zijn/haar partner), de samenlevingsvorm, attitudes tegenover relaties, samenlevingsvormen en opvoeding, geluk (algemeen gevoel van geluk, diverse aspecten van geluk als partnerrelatie, situatie als ‘single’, job, levensstandaard …, eenzaamheid en medicatiegebruik), work-life balance, dating, relatiekwaliteit, conflicten, relatiebreuken, contact met ex-partners en kinderen uit vorige relaties, kinderwens en thema’s over geld en vermogen als economische risicofactoren, financiële ademruimte en successieplanning.

Aanpak

Indiville stond in voor het onderzoek, inclusief voorbereidingsfase met ontwikkeling vragenlijst, steekproefkader, veldwerk, data-analyse en rapportering van de resultaten. De resultaten van de studie werden vanaf 6 juni 2016 gepresenteerd in diverse VRT-programma’s op televisie (Het Journaal), radio en online. Prof. Dr. Sofie Vanassche (K.U.Leuven) werkte als extern expert mee aan deze studie.
In de voorbereidingsfase werden tijdens meetings met de VRT (studiedienst en Nieuwsdienst) de verwachtingen over het onderzoek scherper gesteld. Ook de te bevragen samenlevingsvormen werden preciezer gedefinieerd. Op basis van deze verwachtingen werd de vragenlijst ontwikkeld.
Het veldwerk werd uitgevoerd door middel van een online en telefonische enquête bij de Vlaamse bevolking 18+.

Resultaten in de pers

Het onderzoek heeft heel wat weerklank gekregen. Niet alleen heeft VRT zelf er heel veel aandacht aan besteed via een aparte rubriek “Liefde en geluk” op deredactie, ook in de andere media was er heel wat aandacht (Het radiodebat met Jan Hautekiet en Reacties op Radio1 Facebook).