Behoeften van (jonge) ouders van kinderen met een mentale beperking

Opdracht

Inclusie Vlaanderen is een vereniging voor personen met een verstandelijke handicap en hun netwerk. De vereniging telt 1.200 aangesloten gezinnen, en ijvert al sinds 1959 voor een samenleving waar elke persoon met een verstandelijke beperking als een volwaardige persoon aanzien wordt en aangepaste zorg en ondersteuning krijgt. Inclusie Vlaanderen zet zich in over heel Vlaanderen via 15 lokale afdelingen en een secretariaat in Brussel.
Vanuit Inclusie Vlaanderen groeiden in het verleden allerlei initiatieven (scholen, woonvormen, andere verenigingen…) maar naarmate de overheid en andere spelers een ruimer aanbod uitbouwden, heeft Inclusie Vlaanderen zich niet genoeg beraad over hoe strategie en werking moeten worden aangepast om relevant te blijven voor (jonge) ouders van een kind met een verstandelijke handicap. Het gevolg is dat vanaf het jaar 2000 er een gestage vergrijzing en daling van het ledenaantal is ingetreden. Ook sommige lokale besturen zijn onderhevig aan deze vergrijzing, wat het opstarten van nieuwe initiatieven bemoeilijkt.
Met het strategisch project “Duurzame groei voor Inclusie Vlaanderen” wil de vereniging een change oriëntatie realiseren en mikt ze op 1000 extra leden tegen 2020.
Met dit doel voor ogen werd een onderzoek opgestart bij de leden en vrijwilligers van Inclusie Vlaanderen en bij ouders van een kind met een mentale beperking die geen lid waren van Inclusie Vlaanderen. De studie peilde naar naambekendheid, imago en werking van Inclusie Vlaanderen en ging na of de behoeften van de ouders al dan niet strookten met de missie en werking van Inclusie Vlaanderen.

Aanpak

Indiville stond in voor het onderzoek, inclusief voorbereidingsfase met ontwikkeling vragenlijsten, veldwerk, data-analyse en rapportering van de resultaten (met bijzondere aandacht voor de implicaties voor de toekomstige (communicatie)strategie).
In de voorbereidingsfase werd naast de voorbereiding van het ‘reguliere’ veldwerk ook een kwalitatief vooronderzoek gevoerd door middel van diepte-interviews en groepsgesprekken met vrijwilligers en (niet-)leden van Inclusie Vlaanderen. Op basis van deze gesprekken werd de vragenlijst verfijnd en werd ook input verzameld voor de verbetering van de interne werking van Inclusie Vlaanderen.
Het veldwerk werd uitgevoerd door middel van een online enquête op basis van het ledenbestand van Inclusie Vlaanderen, aangevuld met respondenten die aan het onderzoek deelnamen via scholen Type I en Type II, andere organisaties actief in het veld van mensen met een (mentale) beperking en de sneeuwbalmethode.
De analyse en rapportage van de gegevens bestond, naast het opleveren van rapport, tabellen, dashboard, infographic en data, uit het presenteren van de resultaten en conclusies aan de directie van Inclusie Vlaanderen, de raad van bestuur en op de algemene ledenvergadering, waaraan ook een workshop werd gekoppeld om de conclusies verder te vertalen naar werkbare acties voor de lokale afdelingen.